فشار خون

Guardy

Guardy

دشتگاه فشار سنج – اتوماتیک
"Guardy"از طرف 4 نفر میتوان مورد استفاده قرارداد و میزان ریسک فشار خون بالا به نسبت معیار های سازمان بهداشتی جهانی مورد تعقیب قرار داده میشود.

Handy

Handy "Ultra"

دستگاه فشار سنج – اتوماتیک- بازو
"Handy Ultra" is a wrist watch device which can be easily hand-carried and is therefore ideally suitable for mobile use.