Cosy Ultra

Cosy Ultra

سیستم تشک فشاری با جریان هوا – بالن دار

تختخواب بادی و پمپ کاسی، در حالی که راحتی بیمار را افزایش می دهد، میزان زخم های بستر را نیز کاهش می دهد. همچنین تختخواب و پمپ کاسی شرایط ذیل را نیز فراهم می کند:

  • لوازم مور نیاز برای
  • مراقبت طولانی


خصوصیات

  • مورد استفاده اسان
  • تنظیم شونده
  • کم صدا, لرزشی و گرم
  • در سایه چنگالهای موجود میتوان به راحتی بر روی تشک قرارداد

پیاده کنید

دفترچه طرز استفاده (TR, ING, FR, RU, KU, AR, FA ) پیاده کنید
کارت قرانتی پیاده کنید