نبولایزر

Steamy

Steamy

نبولایزر – کمپرسور
ستامی برای استفاده از نبو لایزر با کمپرسور قوی را اسان وساده ای میباشد. برای دادن دارو به بیماریهای تفنسی مانند اسم,برونشیت و الرژیک طراحی گردیده شده .

Lucky

Lucky

نبولایزر – کمپرسور
LUCKY has adorable, cute, child-friendly design. Operation of nebulizer is very easy with just one buton. Suitable for adult and pediatric patients.