جهاز الرذاذة

TRULY

TRULY

Digital Thermometer - INFRARED NON-CONTACT
It measures the ambient and body temperature without contact with colored warning symbols.

SHINY

SHINY

دماسنج دیجیتال - به شکل قلم
مشتقات فلزی و جیوه ی را احتوا نمیکند از نقاط مختلف بدن خود میتوانید درجه حرارتتان را اندازه گیری کنید ( اورال, زیر بغل , رکتوم ) . در چهار رنگ موجود میباشد ( ابی , چهره ای, سبز و زرد ) .

THERMY

THERMY

دماسنج دیجیتال - به شکل قلم
"Thermy" Digital Thermometer provides quick and highly accurate reading over the body temperature range. It is suitable for oral, rectal and axillary use.