technical service header

سرویس فنی

قسمت سرویس فنی Trimpeks در زمینه ممنونیت مشتری و ارائه خدمات سرویس سریع قرنتی کامل میدهد.پرسنل فنی مان در رشته خود با تجارب برجسته از مهندسین وتکنسین ها تشکیل یافته است. با سیستم گسترده سرویس فنی در تمام ترکیه برای تعمیر و نگهداری محصولاتمان اماده میباشند.
 
قسمت سرویس فنی با تنوع لوازم یدکی خود صاحب انبار یدکی بزرگ میباشد. بدین ترتیب لوازم یدکی را در کمترین فاصله زمانی به دست مصرف کننده میرساند .

تمام خدمات سرویسمان طبق استانداردهای ISO و TSE ارائه داده و زیر ثبت قرار میدهد.در کار های نگهداری و تعمیر از دستگاه اندازه گیری های بیومدیکال و سیمولاسیون استفاده میکند.کنترل سالانه دستگاه های اندازه گیری و تست از طرف انیسیتوی کالیبراسیون تائید گردیده و از طرف کارشناسان خودمان هم بررسی میگردد.